Kategoriarkiv: Okategoriserade

Möte älgjakten 2019

Möten inför Älgjakten 2019
Samtliga jaktledare och hundförare samlas Torsdag 10/10 kl.19.00 i Jaktstugan

Samtliga passkyttar samling lördag 12/10
Område Öster kl.14.00, Söder kl. 14.30, Norr kl. 15.00

Samtliga jägare skall senast lördagen den 12/10 underteckna en lista där man intygar att man tagit del av gällande jaktregler samt har giltig licens, statligt jaktkort samt hemförsäkring.
lntyg om godkända skjutprov överlämnas senast 12/10 till jaktledaren.


//Ordförande

Kallelse Extrastämma/Älgstämma 2019

Kallelse Extrastämma/Älgstämma
Söderhamn Norrala VVO 2019
Datum: Söndag 18/8 kl 1900.
Plats: Altorp Norrala
Dagordning för extrastämma skall behandla
Stadgeändring §4b, §7
Ändringsförslag enligt taget beslut årstämma 14/4
(se årsstämmoprotokoll 2019) kan rekvireras via sekr.
Övrig dagordning enligt sedvanlig älgstämma.
Välkommen styrelsen

Säljakten 2019-20

Säljakt 2019-20

Årets säljakts beslut: se länk Beslut-skyddsjakt-grasal-2019
På årsmötet 2019 valdes Janne Kjellström som Sälfogde för VVO

Det innebär att han har mandat att  besluta om jakt tillstånd för utomstående inom vårt vårt jaktområde, enl årets beslut om säljakt inom Gävleborg
Han säljer även särskilt jakträttsbevis för 1 krona till utomstående.

Som medlem skall man meddela Janne om man jagar säl och vart
för att bedöma om det finns utrymme för utomstående att jaga.

Ordf.

Årsmöte VVO-Jaktstugeföreningen 2019

Kallelse årsmöte 2019
Söderhamn Norrala VVO
/Jaktstugeföreningen

Datum:   Söndagen den 14 April

Tid:         kl 19.00

Plats:     Altorp Norrala

Dagordning: enl stadgarna
Stadgeändring förslag §4b, §7

Samtliga medlemmar är välkommen

Uppdaterat förslag stadgeändring

  1. §4b  Styrks från stadgarna
  2. Införs som tillägg till §7a

”Den mark och de jakträtter som föreningen förfogar
över, som benämns  ”markbank” genom upplåtelseavtal med fastighetsägare,
skall fördelas till jägare som vill bli medlem.
Detta kan endast bli aktuellt om det finns mark tillgänglig i markbanken.”

 

 

Jaktfest Altorp Fredag 12 maj

SÖDERHAMN NORRALA VVO

JAKTFEST – 10 års Jubileum 2007 – 2017

Fredag 12 maj Kl 1900 ALTORP Norrala
Vi äter och har det trevligt
Hemlig underhållning och dans

Anmälan omgående till
Tord Goude via sms eller mail
eller telefon 070 679 91 24

Tord@soderhamnnorralavvo.se

Alla medlemmar är hjärtligt
Välkommna

 

Insamling av Vargspillning

Insamling av vargspillning

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att i samarbete med Jägareförbundet samla in spillning av varg i syfte att på ett vetenskapligt sätt fastställa hur många vargar som finns i Sverige. För närvarande utgår man från antalet föryngringar och omräkningsfaktorn 10. Tjugo föryngringar motsvara alltså 200 vargar.
En första teoretisk analys visar att den omräkningsfaktorn istället kan vara 8. Det betyder att antalet vargar i Sverige, om det är riktigt, är 20 % färre än det officiella. Problemet är att den teoretiska beräkningen bygger på gamla data från en tid då det fanns betydligt färre vargar i Skandinavien. Naturvårdsverket vill därför kvalitetsäkra indata i den teoretiska beräkningen. Det är där jägarnas bidrag blir viktigt.
Insamlingens syfte är alltså att ta reda på hur många vargar det egentligen finns, både i reviren och utanför dessa. Alla spillningsprov kommer att DNA-analyseras och utgöra grund för framtida beräkning av vargstammens storlek. Det är viktigt att notera att spillning från kända revir ska samlas in men om det är flera vargar i sällskap ska länsstyrelsen först kontaktas. Det viktigaste är att prover även samlas in utanför kända revir så att vargar som ännu inte etablerat sig kommer med i inventeringen. Det är framför allt storleken på den kategorin vargar forskarna inte har färska data på. Men även det totala antalet vargar i reviren är givetvis intressant att fastställa.

Den som vill bidra till inventeringen ska därför kontakta den rovdjursansvarige i kretsen när ni finner vargspillning. Ni kan också kontakta Jägareförbundets kansli eller vända er direkt till länsstyrelsens personal.

Det är mycket viktigt att vi engagerar oss i denna insamling och att så många prover som möjligt samlas in. Insamlingen pågår t o m 31 mars. Kan eventuellt bli förlängning.

Högsta förvaltningsdomstolens dom har klarlagt att vi kan jaga varg för att minska påverkan på bl. a våra jaktliga intressen. Inventeringen är i det sammanhanget mycket viktig för att länsstyrelserna ska ha ett så bra underlag som möjligt när de fattar framtida beslut om jakt. Ju fler vargar vi kan påvisa, ju större är det jaktliga utrymmet.

Vi hoppas att du vill bidra och därför rapporterar när du hittar vargspillning. Är det flera djur i sällskap kontaktar du länsstyrelsen. Är det en ensam varg kan du även kontakta kretsens rovdjursansvarige eller Jägareförbundets kontor för länet. Det är mycket viktigt att du inte sprider ditt eget DNA till spillningen. Om du plockar upp den själv, tar du upp den med t ex en plastpåse. Om ingen kan hämta den direkt fryser du in den. Det är också viktigt att du anger var du hittade den, län, kommun, församling, plats och anger koordinat.

Tack för att du bidrar