Insamling av Vargspillning

Insamling av vargspillning

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att i samarbete med Jägareförbundet samla in spillning av varg i syfte att på ett vetenskapligt sätt fastställa hur många vargar som finns i Sverige. För närvarande utgår man från antalet föryngringar och omräkningsfaktorn 10. Tjugo föryngringar motsvara alltså 200 vargar.
En första teoretisk analys visar att den omräkningsfaktorn istället kan vara 8. Det betyder att antalet vargar i Sverige, om det är riktigt, är 20 % färre än det officiella. Problemet är att den teoretiska beräkningen bygger på gamla data från en tid då det fanns betydligt färre vargar i Skandinavien. Naturvårdsverket vill därför kvalitetsäkra indata i den teoretiska beräkningen. Det är där jägarnas bidrag blir viktigt.
Insamlingens syfte är alltså att ta reda på hur många vargar det egentligen finns, både i reviren och utanför dessa. Alla spillningsprov kommer att DNA-analyseras och utgöra grund för framtida beräkning av vargstammens storlek. Det är viktigt att notera att spillning från kända revir ska samlas in men om det är flera vargar i sällskap ska länsstyrelsen först kontaktas. Det viktigaste är att prover även samlas in utanför kända revir så att vargar som ännu inte etablerat sig kommer med i inventeringen. Det är framför allt storleken på den kategorin vargar forskarna inte har färska data på. Men även det totala antalet vargar i reviren är givetvis intressant att fastställa.

Den som vill bidra till inventeringen ska därför kontakta den rovdjursansvarige i kretsen när ni finner vargspillning. Ni kan också kontakta Jägareförbundets kansli eller vända er direkt till länsstyrelsens personal.

Det är mycket viktigt att vi engagerar oss i denna insamling och att så många prover som möjligt samlas in. Insamlingen pågår t o m 31 mars. Kan eventuellt bli förlängning.

Högsta förvaltningsdomstolens dom har klarlagt att vi kan jaga varg för att minska påverkan på bl. a våra jaktliga intressen. Inventeringen är i det sammanhanget mycket viktig för att länsstyrelserna ska ha ett så bra underlag som möjligt när de fattar framtida beslut om jakt. Ju fler vargar vi kan påvisa, ju större är det jaktliga utrymmet.

Vi hoppas att du vill bidra och därför rapporterar när du hittar vargspillning. Är det flera djur i sällskap kontaktar du länsstyrelsen. Är det en ensam varg kan du även kontakta kretsens rovdjursansvarige eller Jägareförbundets kontor för länet. Det är mycket viktigt att du inte sprider ditt eget DNA till spillningen. Om du plockar upp den själv, tar du upp den med t ex en plastpåse. Om ingen kan hämta den direkt fryser du in den. Det är också viktigt att du anger var du hittade den, län, kommun, församling, plats och anger koordinat.

Tack för att du bidrar